5.00(1)

ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 /2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ประเภททดลอง ประเภททฤษฎี และประเภทประดิษฐ์ หรือทั้งสี่ประเภท การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การวางแผนการทดลอง และดำเนินการตามตามเค้าโครง      การนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายตามรูปแบบได้

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทางวิทยาศาสตร์   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การทดลอง การปฏิบัติจริง  การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้   การใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้

  1. ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้เบื้องต้นได้
  2. อธิบาย นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  3. ใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและปลอดภัย
  4. คิดและเลือกเรื่องโครงงานได้อย่างเหมาะสม
  5. ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
  6. ทำโครงงานโดยอาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสม

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวิทยาศาสตร์

Powerpoint หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวิทยาศาสตร์
ใบความรู้ เรื่อง รู้จักวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ใบงานที่ 1.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Powerpoint อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ อะไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

334 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1