4.00(1)

ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นการทำกิจกรรมอย่างมีขั้นตอนเพื่อสร้างผลงาน ชิ้นงาน               จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแอพพลิเคชัน

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแอพพลิเคชันบันทึกข้อมูล, การสร้างเมนูแอปบันทึการมาเรียน, เช็คชื่อเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้วย QR Code, สแกน QR Code ให้บันทึกอัตโนมัติ ไม่ต้องกดปุ่มบันทึก, การลงทะเบียนแล้วสร้างบาร์โค๊ดอัตโนมัติ, การออกแบบตารางและเชื่อมโยงตาราง, การทำแอปบันทึกคะแนนความประพฤตินักเรียน, การทำแอประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) ,การทำเมนูลิ้งค์สำหรับรวมแอปต่าง ๆ, การกำหนดรูปแบบให้แสดงผลตามเงื่อนไข, การทำแอปบันทึกการอบรม ประชุม สัมมนา, การสร้างไฟล์รายงาน ส่งอีเมล และแนบไฟล์ pdf, การทำระบบ Login เข้าใช้งาน, การทำ Tap ในฟอร์มเพื่อแบ่งส่วนในการกรอกข้อมูลให้ง่ายๆ, การใช้งานคอลัมน์ชนิด Show ให้แสดงวิดีโอ, การทำหน้าปกแอพพลิเคชัน, การแสดงข้อมูลจากหลายๆ ตารางในหน้าเดียว, การใช้สูตรคำนวณอายุแบบอัตโนมัติ, การกำหนดให้คนอื่นดูได้อย่างเดียว แต่เจ้าของแอปทำได้หมดทุกอย่าง และ การทำ Slice ให้แสดงผลตามวันที่กำหนด

ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนการสร้างสรรค์ชิ้นงานผู้เรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง         และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถบอกความหมายของแอพพลิเคชันได้
  • 2. สามารถสร้างแอพพลิเคชันได้
  • 3. สามารถสร้างเมนูได้
  • 4. สามารถสร้างตารางได้
  • 5. สามารถตั้งค่าการแสดงผลแอพพลิเคชันได้

สารบัญรายวิชา

62 บทเรียน40h

แนะนำรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของแอพพลิเคชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างแอพพลิเคชัน

📰ทดสอบกลางภาคเรียน✏️

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเมนู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างตาราง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตั้งค่าการแสดงผลแอพพลิเคชัน

📰ทดสอบปลายภาคเรียน✏️

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ว30291 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดย สสวท. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.88 (56 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

497 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Video
  • Ebook
  • Powerpoint

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2-6/7