4.00(1)

ว31281 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำ งานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำ งานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input)กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำ งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems) ที่ทำ งานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำ งานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำ งานของระบบอื่นด้วยเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้านเช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

ตารางเรียน ONAIR ด้วย Google Meet

ตารางเรียน ONAIR ด้วย Google Meet

บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน?

ระบบทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)และในบางระบบอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือแก้ไขการทำ งานของระบบให้มีความสมบูรณ์ตามต้องการ เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (subsystems) ตั้งแต่สองระบบขึ้นไปทำ งานร่วมกัน เรียกว่า ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน หากระบบย่อยใดทำ งานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำ งานของระบบใหญ่ทำ ให้เทคโนโลยีทำ งานไม่ได้หรือได้ไม่สมบูรณ์ การเรียนรู้ระบบทางเทคโนโลยีทำ ให้เข้าใจการทำ งานของเทคโนโลยีและสามารถแก้ไขปัญหาหรือซ่อมบำรุง รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี

บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

บทที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 7 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

539 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน