0(0)

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 รหัสวิชา  ว 32102                               รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ2           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลา 2 ชั่วโมง/ภาคเรียน                        จำนวน 1.5 หน่วยกิต                                 ภาคเรียนที่   2

ศึกษา วิเคราะห์ และแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่งสู่ศูนย์กลาง การประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโค้ง การแกว่งของวัตถุติดปลายเชือก การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลก ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ผลของสนามแม่เหล็กต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล ส่วนประกอบของคลื่นกล อัตราเร็วของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียง สมบัติของเสียง ระดับเสียง ความเข้มเสียง หูกับการได้ยิน บีต ดอปเพลอร์ ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง ตากับการมองเห็น การผสมแสงสี การผสมสารสี และการใช้ประโยชน์ การบอดสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารข้อมูล สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย และการสรุปผล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว 2.2  ม.5/1, ม.5/2 ,ม.5/3 ,ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7 ,ม.5/8,ม.5/9  ,ม.5/10,ม.5/11 ,ม.5/12

ว2.3  ม.5/1 ,ม.5/2 , ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5,ม.5/6 ,ม.5/7 ,ม.5/8 ,ม.5/9 ,ม.5/10

รวม 22 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่1 การเคลื่อนที่และแรง

แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1การเคลื่อนที่แนวตรง21:13
1.2แรงและการเคลื่อนที่22:06
1.3การเคลื่อนที่แบบต่างๆ15:03
ใบกิจกรรมที่1-5
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่2แรงในธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่3พลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่4คลื่น

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

287 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ม.5/1-7