0(0)

ว32224เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรีและลิวอิส คู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  ความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล  ค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทินปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ         ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรตกรด-เบส คํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด–เบส
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา สืบค้นข้อมูล
การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ  การสำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล
 • 2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการ
 • เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล
 • 3. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
 • 4. คํานวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล
 • 5. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
 • 6. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ
 • 7. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ กระบวนการในอุตสาหกรรม
 • 8. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรีและ
 • ลิวอิส
 • 9. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
 • 10. คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
 • 11. คํานวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
 • และเบส
 • 12. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน
 • 13. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ
 • 14. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรตกรด- เบส
 • 15. คํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
 • 16. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์
 • 17. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด–เบส

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมดุลเคมี

Power point เรื่องสมดุลเคมี
1.1การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้5:50
1.2 การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล24:18
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล และค่าคงที่สมดุล
แบบฝึกหัดเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
1.4 ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี5:50
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี
1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (ความเข้มข้นของสารตั้งต้น)
1.6 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (ความดัน และอุณหภูมิ)18:18
1.7 หลักของเลอชาเตอริเอ
แบบฝึกหัดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีและหลักของเลอชาเตอริเอ
1.8 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม6:54

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กรด – เบส

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาเคมี 4

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1248 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • pptคลิปวิดิโอจากyoutube
 • คลิปวิดิโอจากโครงการสอนออนไลน์ของสสวท https://proj14.ipst.ac.th/
 • ใบความรู้
 • ใบงาน
 • แบบทดสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1