5.00(1)

ว32263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์ ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่ออุณหภูมิ อากาศในแต่ละบริเวณของโลก กระบวนการที่ทาให้เกิดสมดุลพลังงาน แรงคอลิออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง แรง เสียดทานที่มีผลต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ การแบ่งชั้นน้าในมหาสมุทร ปัจจัยที่ทาให้เกิดการแบ่งชั้นนาในมหาสมุทร การหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทรที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ แนวปะทะอากาศแบบต่างๆ ลักษณะลม ฟ้าอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบน แผนที่อากาศ การคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

โดยใช้การสบื เสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสบื ค้นข้อมลู และการอภิปราย

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นการพัฒนาและ เสริมสร้างศกัยภาพของผเู้รียนให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลสอดคล้องกบัประเทศไทย4.0โลกในศตวรรษที่21 และทัดเทียมนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

สมดุลพลังงานของโลก

เอกสารประกอบการเรียนสมดุลพลังงานของโลก
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.5 EP.1 สมดุลพลังงานของโลก24:38
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.5 EP.2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละบริเวณของโลกรับรังสีดวงอาทิตย์ได้แตกต่างกัน33:02

การหมุนเวียนของระบบลมของโลกและการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

645 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน