0(0)

ว32264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและเกี่ยวกับการเกิดเมฆ เสถียรภาพอากาศ แนวปะทะอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ข้อมูลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลาณีญา ปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดคลื่นความร้อน สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศ การตรวจสอบอากาศ ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ และแผนที่อากาศได้ การทำความเข้าใจของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจะทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และสรุปผล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ

มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

1. เสถียรภาพอากาศและแนวปะทะอากาศ

เอกสารประกอบการเรียน เสถียรภาพทางอากาศและแนวปะทะอากาศ
เสถียรภาพของอากาศ33:36
แบบทดสอบหลังเรียน 1

2. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

3. การพยากรณ์อากาศ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

645 ผู้เรียน

เรียน