4.00(1)

ว32273 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์พกพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว32273 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์พกพา     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1                                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความหมายของสื่อ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์พกพา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการในการนำเสนอ  การวางแผนการผลิตสื่อ ระบบการทำงาน องค์ประกอบของสื่อ การผลิตและการเผยแพร่สื่อ

ปฏิบัติการการเรียกใช้และออกจากโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม การสร้างออปเจ็ค จากเครื่องมือต่างๆ การเลือกและปรับเปลี่ยนขนาดออปเจ็ค การจัดการสี การจัดการข้อความ สร้างและจัดการแอนนิเมชั่น การใส่เสียง การนำผลงานออกไปใช้

เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการนำเสนอ องค์ประกอบของมัลติมีเดีย และอธิบายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียได้
  2. สามารถวางโครงร่างสื่อ จัดวางเนื้อหาเพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียได้
  3. สามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความ สร้างคำถาม สร้างภาพเคลื่อนไหวและนำใช้ได้
  4. สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านอุปกรณ์และช่องต่างๆได้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

📌 📖 สารบัญรายวิชา 📖 📌

💡 📘 หน่วยที่ 1 วางโครงสร้างการสร้างสื่อ 📘 💡

💡 📗 หน่วยที่ 2 จัดวางเนื้อหา 📗 💡

💡 📕 หน่วยที่ 3 เพิ่มลูกเล่นให้สื่อน่าสนใจ 📕 💡

📤 📲 หน่วยที่ 4 รวบรวมชิ้นงานและเผยแพร่ 📲 📤

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powe point
  • 2. PDF
  • 3. Video clip
  • 4. ใบงาน