0(0)

ว32273 การพัฒนา Application บน SmartPhone ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หลักสูตรรายวิชา

การพัฒนา Mobile Application ปัจจุบันมีหลากหลาย solution ให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบ native แยกตามแต่ละแพลตฟอร์ม , พัฒนาแบบ hybrid และแบบ cross platform นอกจากจะมีรูปแบบการพัฒนาให้พิจารณาเลือกแล้ว ยังมี Mobile framework ที่หลากหลายที่เรานำมาใช้ในการพัฒนา app ไม่ว่าจะเป็น React Native, Ionic, Fluter,Android Studio, Xcode, Xamarin เป็นต้น โดยบทความนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำ Xamarin.Forms ซึ่งเป็น framework หนึ่งที่นิยมใช้ในการพัฒนา mobile app กัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีติดตั้งเครื่องมือเพื่อใช้งาน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียน app บน smart phone โดยใช้โปรแกรม Xamarin
  • 2. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# ได้
  • 3. ใช้คำสั่งในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
  • 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักเครื่องมือสำหรับพัฒนา App บน Smart Phone

การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Express 18:11
การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Express 24:22

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Perform Navigation

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

872 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม ค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดเพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเป็นชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1