5.00(1)

ว32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1                                        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาแนวคิด สํารวจสถานการณ์ รวมรวมข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการทําโครงงาน ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือ วิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออํานวยความสะดวกในการทํางาน กําหนดหัวข้อโครงงาน แล้วรวบรวม ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและดําเนินการ แก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และนําเสนอวิธีการ แก้ปัญหา

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมอบ ” ทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนาเสนอผ่านการทeกิจกรรมโครงงาน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดeรงชีวิต จนสามารถพัฒนา กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 

ผลการเรียนรู้

  1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
  2. สามารถสร้างและพัฒนาชิ้นงานและวิธีการเพื่อความสะดวกในการทํางาน
  3. สามารถนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาในการทํางานได้

4.ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าและมีคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

📌 😄 สารบัญรายวิชา 😄 📌

📗 💡 หน่วยที่ 1 โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา 💡 📗

📔 📑 หน่วยที่ 2 การทำโครงงาน 📑 📔

🌟 📘 หน่วยที่ 3 ตัวอย่างโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 📘 🌟

🔔 🔷 หน่วยที่ 4 นำเสนอโครงงาน 🔷 🔔

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powe point
  • 2. PDF
  • 3. Video clip
  • 4. ใบงาน