0(0)

ว32284 วิทยาการคำนวณ

  • ลงทะเบียนแล้ว 96
  • อัปเดตล่าสุด มกราคม 24, 2021

หลักสูตรรายวิชา

สรุปขอบเขตของวิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ ดังนี้

1. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คือ เข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ มีลำดับวิธีคิด ซึ่งนอกจากการเรียนการเขียนโปรแกรมแล้ว หัวใจที่สำคัญกว่า คือ สอนให้เราเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาได้

2. ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (digital technology) ทั้งเทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 และเป็นทางเลือกในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย

3. รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (media and information literacy) พูดง่าย ๆ คือ แยกแยะได้ว่าข้อมูลไหนเป็นจริงหรือหลอกลวง รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทำความรู้จักวิชาวิทยาการคำนวณ

ขอบข่ายของวิชาวิทยาการคำนวณ14:18

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมในแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

872 ผู้เรียน

เรียน