0(0)

ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวิชา   วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   รหัสวิชา  ว  33101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ศึกษา วิเคราะห์ การแบ่งโครงสร้างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง   แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สําคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว   ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    การลําดับชั้นหิน จากการวางตัว ของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ ธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ การส่งและคำนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก ประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ การส่งและสํารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอธิบายและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว 3.1    ม.6/1  ม.6 /2  ม.6/3   ม.6/4   ม.6 /5   ม.6/6 ม.6/7   ม.6/8  ม.6 /9   ม.6/10

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน17h

หน่วยที่1 เอกภพและกาแล็กซี่

แบบทดสอบก่อนเรียน
การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
กิจกรรมที่1
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
กิจกรรมที่2
กาแล็กซี่และกาแล็กซี่ทางช้างเผือก
กิจกรรมที่3
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่2 ดาวฤกษ์

หน่วยที่3 ระบบสุริยะ

หน่วยที่4 เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

333 ผู้เรียน

เรียน