5.00(1)

ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป หลักฐาน และข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน กำเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของดาวฤกษ์ การกำเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคูกับความเป็นสากล

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
 • อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
 • ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีพร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
 • อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
 • อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
 • อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
 • อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก
 • อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ
 • อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
 • อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
 • อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
 • อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและนำ้ผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
 • อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
 • แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

บทที่ 5 โครงสร้างโลก

บทที่ 6 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

บทที่ 7 ธรณีพิบัติภัย

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

แบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

บทที่ 8 การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

บทที่ 10 ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.00 (5 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1324 ผู้เรียน

5.00 (4 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

634 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

แวะมาทักทายค่ะ 😆☺️

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • Youtube
 • ใบความรู้
 • ใบงาน
 • แบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563