0(0)

ว33205 รายวิชาฟิสิกส์5 ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

สารบัญรายวิชา

60h

แม่เหล็กไฟฟ้า

ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

สภาพยืดหยุ่น

ของไหล

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

287 ผู้เรียน

เรียน