5.00(1)

ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

  1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ว33265     โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์  การขยายตัวของเอกภพ  ทฤษฎีการกำเนิดเอกภพ  องค์ประกอบและความหนาแน่นสัมพัทธ์ของเอกภพ  กาแล็กซีแล็กซีทางช้างเผือก

โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติ การทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร  ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
  2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ
  3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น ทางช้างเผือกของคนบนโลก

รวม 3 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

บทที่ 1 เอกภพวิทยา

1.แนะนำบทเรียน
2.แบบทดสอบก่อนเรียน
3.หนังสือเรียน
4.วีดีโอประกอบการเรียนจากแหล่งเรียนรู้อื่น
5.การมอบหมายงานประจำบทเรียน
6.แบบทดสอบหลังเรียน
7.สอนเพิ่มเติม
8.แนวข้อสอบกลางภาค

บทที่ 2 กาแล็กซี

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

418 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน