5.00(1)

ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

 1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ว33265     โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์  การขยายตัวของเอกภพ  ทฤษฎีการกำเนิดเอกภพ  องค์ประกอบและความหนาแน่นสัมพัทธ์ของเอกภพ  กาแล็กซีแล็กซีทางช้างเผือก  กำเนิดดาวฤกษ์  สมบัติของดาวฤกษ์  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  กำเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์

โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติ การทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะการแบ่งเขต บริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
 2. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ด้วยกฎเคพเลอร์และกฎความโน้มถ่วงของ นิวตัน พร้อมคำนวณคาบการโคจรของ ดาวเคราะห์
 3. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์การเกิด ลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์นำเสนอ ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก รวมทั้งประเทศไทย
 4. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
 5. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง ของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟ พื้นหลังจากอวกาศ
 6. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น ทางช้างเผือกของคนบนโลก
 7. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์โดยแสดง การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
 8. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่ โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน
 9. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่าง กับโชติมาตรของดาวฤกษ์
 10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
 11. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์พร้อมคำนวณ หาระยะทางของดาวฤกษ์
 12. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ ของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพ เฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์

รวม 12 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บทที่ 1 เอกภพวิทยา

1.แนะนำบทเรียน
2.แบบทดสอบก่อนเรียน
3.หนังสือเรียน
4.วีดีโอประกอบการเรียน
5.การมอบหมายงานประจำบทเรียน
6.แบบทดสอบหลังเรียน
สอนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บทที่ 2 กาแล็กซี

บทที่ 3 ดาวฤกษ์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

406 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน