0(0)

ว33274การผลิตสื่อนำเสนอ

  • ลงทะเบียนแล้ว 22
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 16, 2021

หลักสูตรรายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
2.มีทักษะในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
3.มีกิจนิสัยที่ดีในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
4.สามารถนำ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยที่1 หลักการและประเภท การออกแบบแอนิเมชัน2 มิติเบื้องต้น?

การสร้างงานแอนิเมชั่นนั้น องค์ประกอบหลักที่ส าคัญอันดับแรก คือหลักการ ขั้นตอนการท างาน ประเภท และองค์ประกอบพื้นฐานของการท าแอนิเมชั่น เพื่อเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานของการท างานแอนิเมชั่นเบื้องต้น
เบื้องต้นงานแอนิเมชั่น32:25
พื้นฐานการเคลื่อนไหว00:04:56
ทำ Stop Motion Animation22:52
ทำวาร์ปทรานสิชั่น00:07:32

หน่วยที่2 การสร้างไตเติ้ล

สอบกลางภาค

การสอนทำ Masking

การ Render งาน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

872 ผู้เรียน

เรียน