4.00(1)

ว33285 วิทยาการคำนวณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาแนวคิดหลักของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการแชร์ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต เช่น หุ่นยนต์ เทคโนโลยีคลาวด์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินชีวิต  อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

โดยใช้เครื่องมือในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล การเขียนบล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก  กำหนดสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Creative Commons วิเคราะห์ผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลการใช้หลักจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพแสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอได้
  • 2. สามารถบอกนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
  • 3. สามารถบอกเทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชีพ บทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมได้

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

แนะนำรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา2:40
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน2:40

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาชีพ บทบาทต่อสังคม และวัฒนธรรม

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ว33285 วิทยาการคำนวณ 3

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดย สสวท. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.88 (56 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

497 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Video
  • Ebook
  • Powerpoint

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6