5.00(1)

ศ 33102 ศิลปะ (นาฏศิลป์) ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลโน้มน้าวอารมณ์ หรือความคิดของผู้ชมใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์งายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า และการเคลื่อนไหว ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  การแสดงของท้องถิ่น ละครไทย และละครพื้นบ้าน  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นในการทำงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ  และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน20h

หน่วยที่ 1 เรื่องความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย

สื่อวิดีโอวิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย
สื่อ E-book วิวัฒนาการนาฏศิลป์

หน่วยที่ 2 เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า

หน่วยที่ 3 เรื่องรำวงมาตรฐาน

หน่วยที่ 4 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน

หน่วยที่ 5 มารยาทในการชมการแสดง

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
5.00 (6 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

986 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เนื้อหา รายวิชา น่าเรียน คุณครูสวยและใจดีด้วยค่ะ

เรียน