0(0)

ศ20211 จิตรกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

  • ศึกษาความหมาย ประเภทของงาน จิตรกรรม ตลอดจนไปถึงศึกษารูปแบบ ลักษณะ เทคนิควิธีการของศิลปิน เพื่อประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง
  • มีทักษะเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานจิตรกรรม มีเทคนิคที่หลากหลาย และ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ถูกวิธี
  • สามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพื่อสื่อความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
  • เห็นคุณค่า สืบสาน และอนุรักษ์งานจิตรกรรมในท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนางานให้ยั่งยืนสืบไป

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานจิตรกรรม

ความหมายงานจิตรกรรม1:01
ประเภทของงานจิตกรรม8:00
รูปแบบและลักษณะงานจิตรกรรม00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวาดเส้นพื้นฐาน

แบบประเมินหลังเรียน ศ20211

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.20 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

913 ผู้เรียน

เรียน