0(0)

ศ20212 จิตรกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์การวาดเส้น  การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานวาดเส้น ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลปะ

ฝึกปฏิบัติงานวาดเส้น ทดลองพัฒนารูปแบบการวาดเส้นเพื่อค้นพบเทคนิควิธีการของตน บรรยายและนำเสนอจุดมุ่งหมาย แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานของตนเองตามศักยภาพ สร้างสรรค์งานให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน มีการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมและพัฒนางานตามความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ

ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดเส้นตามหลักทฤษฎีการวิจารณ์ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น

 

ผลการเรียนรู้

  1. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างงาน
  2. วิเคราะห์และอภิปรายทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
  3. ปฏิบัติงานจิตรกรรมการวาดเส้นเพื่อสื่อความหมาย
  4. ประเมินและวิจารณ์งานของตนเองและผู้อื่นตามหลักทฤษฎีการวิจารณ์

รวม  4  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานจิตรกรรมไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานจิตรกรรมไทย
ความเป็นมาของงานจิตรกรรมไทย11:05
ลักษณะของงานจิตรกรรมไทย8:13
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานจิตรกรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลายไทยพื้นฐาน

ประเมินความพึงพอใจหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.88 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

35 ผู้เรียน

เรียน