0(0)

ศ20215 จิตรกรรม (เพิ่มเติม) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์การวาดเส้น  การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานวาดเส้นการจัดองค์ประกอบศิลปะ การจัดภาพ การเน้นจุดเด่น

โดยใช้กระบวนการสืบค้น สรุป อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิบัติงานวาดเส้น ทดลองพัฒนารูปแบบการวาดเส้นเพื่อค้นพบเทคนิควิธีการของตน บรรยายและนำเสนอจุดมุ่งหมาย แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานของตนเองตามศักยภาพ   มีการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมและพัฒนางานตามความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีการพัฒนาทักษะในงานวาดเส้น  ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดเส้นตามหลักทฤษฎีการวิจารณ์ นำผลงานวาดเส้นไปใช้ในการตกแต่งสถานที่ตามความเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

จิตรกรรมไทยพื้นฐาน

งานจิตรกรรม คืออะไร1:01
ลักษณะของศิลปะไทย11:56

ลายไทยพื้นฐาน

มอบหมายงานชิ้นที่ 1

มอบหมายงานชิ้นที่ 2

มอบหมายงานชิ้นที่ 3

แบบประเมินหลังเรียน ศ20215

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.20 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

913 ผู้เรียน

เรียน