0(0)

ศ20215 จิตรกรรม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์การวาดเส้น  การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานวาดเส้นการจัดองค์ประกอบศิลปะ การจัดภาพ การเน้นจุดเด่น

โดยใช้กระบวนการสืบค้น สรุป อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิบัติงานวาดเส้น ทดลองพัฒนารูปแบบการวาดเส้นเพื่อค้นพบเทคนิควิธีการของตน บรรยายและนำเสนอจุดมุ่งหมาย แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานของตนเองตามศักยภาพ   มีการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมและพัฒนางานตามความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีการพัฒนาทักษะในงานวาดเส้น  ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดเส้นตามหลักทฤษฎีการวิจารณ์ นำผลงานวาดเส้นไปใช้ในการตกแต่งสถานที่ตามความเหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย  ลักษณะและประเภทของจิตรกรรม
  2. เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างงาน
  3. อธิบายเทคนิควิธีการจัดภาพและการใช้องค์ประกอบศิลป์
  4. ปฏิบัติงานจิตรกรรมการวาดเส้นตามเทคนิควิธีการที่สนใจ
  5. มีทักษะและสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีหรือรูปแบบที่ทันสมัย
  6. นำเสนอผลงานและพัฒนางานของตนเองได้
  7. วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิพากย์วิจารณ์งานได้ตามความเหมาะสม
  8. นำผลงานไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

รวมทั้งหมด  8   ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน20h

พื้นฐานจิตกรรมไทย

ความหมายของจิตกรรมไทย
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี25:08
จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย48:03

องค์ความรู้ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทย

ศิลปะลายไทย

สวยอย่างไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

438 ผู้เรียน

เรียน