4.00(1)

ศ20221 ดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยและความสัมพันธ์ของดนตรีไทยต่อมนุษย์และสังคมเช่นพิธีไหว้ครู  องค์ประกอบดนตรีไทย ประเภทของวง,เครื่องดนตรีไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย หลักการขับร้องเพลงไทยและการบรรเลงดนตรีไทยเบื้องต้นโดยฝึกปฏิบัติหลักการบรรเลงดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเพลงแขกบรเทศ สองชั้น โดยใช้ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรู้ความ และมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  และร่วมจัดการแสดงได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ดนตรีไทยพื้นฐาน
 • 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย
 • 3.จำแนกเครื่องดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขับร้องเพลงบรรเลงดนตรีไทย
 • 5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
 • 6.เข้าใจหลักการดูรักษาเครื่องดนตรีไทย

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ หน่วยที่1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย (วีดีโอ)8:00
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง ประเภทของวงดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่อง หลักการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่5 เรื่อง พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

หน่วยที่6 เรื่อง การดูแลรักษาเรื่องดนตรีไทย

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (9 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

782 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนได้ดีมาก

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ใบความรู้
 • วีดีโอ Youtube
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1