0(0)

ศ20224 ดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเรื่องประเภทของวงดนตรีไทย  อัตราจังหวะเพลงไทย  การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  การเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง  การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งานดนตรี นำเสนอโดยการอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบประเภทของวงดนตรีไทยเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของวงดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
  • นักเรียนสามารถอธิบายอัตราจังหวะเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง
  • นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีการบรรเลง
  • นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย คนละ 1 เครื่องมือ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประเภทวงดนตรีไทย

ลองทำดู…หนูทำได้ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง วงดนตรีไทย
เอกสารประกอบการเรียนประเภทวงดนตรีไทย
สื่อวีดิโอประเภทวงดนตรีไทย
ลองทำดู…หนูทำได้ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย

หน่วยที่ 2 อัตราจังหวะเพลงไทย

หน่วยที่ 3 การปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ

หน่วยที่ 4 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด

แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
4.70 (10 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

230 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • วีดีโอ
  • Youtube
  • แบบทดสอบ
  • racha1-online.school

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2