4.00(1)

ศ20225 ดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเรื่องประเภทของเพลงไทย การเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง  การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งานดนตรี นำเสนอโดยการอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี และจัดการแสดงดนตรีเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง
  • นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย คนละ 1 เครื่องมือ
  • นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธี
  • นักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประเภทของเพลงไทย

ลองทำดู…หนูทำได้ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ประเภทของเพลงไทย
เอกสารประกอบการเรียนประเภทของเพลงไทย
สื่อวีดิโอประเภทของเพลงไทย
ลองทำดู…หนูทำได้ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ประเภทของเพลงไทย

หน่วยที่ 2 การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด

หน่วยที่ 3 การบรรเลงรวมวง

หน่วยที่ 4 การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
4.40 (5 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

293 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนออนไลน์ได้ดีมาก

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • วีดีโอ
  • Youtube
  • แบบทดสอบ
  • racha1-online.school

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3