0.00(1)

ศ20231 ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของโน้ตสากล

2. นักเรียนอธิบายลักษณะของบรรทัด 5 เส้น กุญแจประจำหลักและนำไปใช้

3. นักเรียนบอกลักษณะของเครื่องหมายกำหนดจังหวะและนำไปใช้ในการเขียนเพลงได้

4. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามโน้ตสากล เขียนและอ่านโน้ตสากลได้

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

โน้ตสากล

เครื่องหมายและสัญลักษณ์
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาดนตรีสากล

หลักการอ่านโน้ตสากล

การเขียนโน้ตสากล

การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

3.13 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

257 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เลือกเรียนวิชาดนตรีสากล2