0(0)

ศ20232 ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2565

หลักสูตรรายวิชา

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของโน้ตสากล

2. นักเรียนอธิบายลักษณะของบรรทัด 5 เส้น กุญแจประจำหลักและนำไปใช้

3. นักเรียนบอกลักษณะของเครื่องหมายกำหนดจังหวะและนำไปใช้ในการเขียนเพลงได้

4. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามโน้ตสากล เขียนและอ่านโน้ตสากลได้

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

โน้ตสากล

เครื่องหมายและสัญลักษณ์
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาดนตรีสากล

หลักการอ่านโน้ตสากล

การเขียนโน้ตสากล

การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

443 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เลือกเรียนวิชาดนตรีสากล2