0(0)

ศ20235 ดนตรีสากล 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของเครื่องดนตรีสากลได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดวงดนตรีสากล

3. นักเรียนมีความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามแบบฝึกและบทเพลงที่กำหนดได้

4. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีในการผสมวงได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกส่วนประกอบของเครื่องดนตรีสากลได้
  • 2. อธิบายวิธีการจัดวงดนตรีสากล
  • 3. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามแบบฝึกและบทเพลงที่กำหนดได้
  • 4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีในการผสมวงได้

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

ส่วนประกอบเครื่องดนตรีสากล

แบบทดสอบก่อนเรียน
เครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน3:20
เครื่องดนตรีทรัมเปต5:14
แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดวงดนตรีสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

2.67 (6 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

601 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่เลือกเรียนรายวิชาดนรีสากล6