5.00(1)

ศ20244นาฏศิลป์ไทย ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย
ความหมายและความแตกต่างของ โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน การตีบทและการเขียนบท การฝึกปฏิบัติการ
แสดงนาฏศิลป์เป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง หลักความ
งามและสุนทรียภาพทางการแสดง หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ การประเมินคุณภาพการแสดงทางนาฏศิลป์ของ
ตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติการท างานกลุ่มจัดการแสดงทางนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยในชีวิตประจ าวัน การ
อนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.อธิบายความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
  • 2.สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
  • 3. เข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า
  • 4. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
  • 5. แสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
  • 6. แสดงรำวงมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย?

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ความหมายและความแตกต่างของ โขน ละคร ระบ า ร า ฟ้อน การตีบทและการเขียนบท การฝึกปฏิบัติการ แสดงนาฏศิลป์เป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง หลักความ งามและสุนทรียภาพทางการแสดง หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ การประเมินคุณภาพการแสดงทางนาฏศิลป์ของ ตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติการท างานกลุ่มจัดการแสดงทางนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยในชีวิตประจ าวัน การ อนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
ที่มานาฏศิลป์ไทย
ความหมายนาฏศิลป์
ให้นักเรียนเขียนนิยามนาฏศิลป์ไทยมา 5 ข้อ
ให้นักเรียนบอกวิธิการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย มา5ข้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์พื้นเมือง?

นาฎศิลป์ของไทย แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่ ๆ 4 ประเภท คือ – การแสดงโขน – การแสดงละคร – การแสดงรำและระบำ – การแสดงพื้นเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏยศัพท์ภาษาท่า?

นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำ ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขน ละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ "นาฏย" หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนรำ เกี่ยวกับการแสดงละคร "ศัพท์" หมายถึง เสียง คำ คำยากที่ต้องแปล เรื่อง เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์การแสดง?

การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดงทำให้การแสดงมีความน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์ในการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสัมพันธ์กับเรื่องราวที่แสดง การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
3.82 (11 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1152 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.แบบเรียนรายวิชา ศ20241
  • 2.สื่อวัดีทัศน์
  • 3.รูปภาพประกอบการแสดง

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2