5.00(2)

ศ21101 ศิลปะ(นาฏศิลป์)ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลโน้มน้าวอารมณ์ หรือความคิดของผู้ชมใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์งายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า และการเคลื่อนไหว ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  การแสดงของท้องถิ่น ละครไทย และละครพื้นบ้าน  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นในการทำงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ  และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร
 • 2.สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
 • 3.เข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า
 • 4.สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
 • 5.แสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
 • 6.แสดงรำวงมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
 • 7.วิเคราะห์การแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์?

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย สันนิษฐานว่านาฏศิลป์ไทยมีกำเนิดมาพร้อม ๆ กับชนชาติไทย ที่เป็นเช่นนี้เพราะนาฏศิลป์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย คติ และความเชื่อของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่า นาฏศิลป์ไทยน่าจะมีที่มาจาก 4 แหล่ง ดังนี้ 1. จากการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิ่น 2. จากการแสดงที่เป็นแบบแผน 3. จากการรับอารยธรรมของอินเดีย 4. จากการเลียนแบบธรรมชาติ 1. จากการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิ่น หลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจ ในแต่ละวันชาวบ้านก็หาเวลาว่างมาร่วมกัน ร้องรำ ทำเพลง โดยมีการนำเอาดนตรีมาประกอบด้วย และตามนิสัยของคนไทยที่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนชอบร้องเพลงโต้ตอบระหว่างชายกับหญิงจนเกิดเป็นพ่อเพลง แม่เพลงขึ้นโดยจะมีลูกคู่ คอยร้องรับกันเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงทั้งนี้อาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง เพื่อให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในแต่ละวัน 2. จากการแสดงที่เป็นแบบแผน เป็นที่ทราบกันดีว่า นาฏศิลป์ไทยที่เป็นมาตรฐานจะได้รับ การปลูกฝัง และถ่ายทอดมาจากปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยในวังหลวง ที่ฝึกให้แก่ผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในวังเป็นนักแสดงโขน และละคร เพื่อใช้การแสดงในโอกาสต่าง ๆ และจากการที่นาฏศิลป์ไทยบางส่วนได้รับการถ่ายทอดมาจากวังหลวงนี้เอง ทำให้ทราบว่านาฏศิลป์ไทยมีที่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพราะได้มีการจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 8 ว่า “ ระบำ รำ เต้น เล่น ทุกฉัน” ซึ่งศิลปะการฟ้อนรำก็ได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันเรื่อยมา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงได้มีการนำศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นแบบแผนมาสู่ระบบการศึกษา ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนนาฏศิลป์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบัน 3. จากการรับอารยธรรมของอินเดีย ประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมเก่าแก่และ เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาล โดยเฉพาะการละครในอินเดียรุ่งเรืองมาก ประกอบกับชนชาติอินเดียนับถือ และเชื่อมั่นในศาสนา พระผู้เป็นเจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ พระผู้เป็นเจ้าที่ชาวอินเดีย ได้แก่ พระศิวะ(พระอิศวร) พระวิษณุ และพระพรหม ในบางยุคของชาวอินเดียถือว่าพระอิศวรเป็นเทพเจ้าที่มีผู้เคารพนับถือมาก ยุคนี้ถือว่าพระอิศวรทรงเป็นนาฏราช (ราชาแห่งการร่ายรำ) มีประวัติทั้งในสวรรค์และในเมืองมนุษย์ในการร่ายรำของพระอิศวรแต่ละครั้งพระองค์ทรงให้พระภรตฤาษีเป็นผู้บันทึกท่ารำ แล้วนำมาสั่งสอนแก่เหล่ามนุษย์จนเป็นที่มาของตำนานการฟ้อนรำ ซึ่งการเรียนนาฏศิลป์ไทยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าพิธีไหว้ครูโขน-ละครก่อน ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศวร พระพิราพ และพระภรตฤาษี 4. จากการเลียนแบบธรรมชาติ กิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์จะบ่งบอกความหมาย และสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ควบคู่ไปกับการพูด ในการฟ้อนรำจะช่วยให้ท่ารำสื่อความหมายกับผู้ชมเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการแสดงบางชุดจะไม่มีเนื้อร้อง แต่มีทำนองเพลงเพียงอย่างเดียว นักแสดงก็จะฟ้อนรำไปตามทำนองเพลงนั้น ๆ ด้วยลีล่าท่ารำต่าง ๆ ลีลาท่ารำเหล่านี้ก็เป็นท่าทางธรรมชาติที่ใช้สื่อความหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการให้ผู้ชมเข้าใจความหมายในการรำ และใช้ท่ารำในการดำเนินเรื่องด้วย ถึงแม้ว่าท่ารำส่วนใหญ่จะมีลีลาที่วิจิตรสวยงาม กว่าท่าทางธรรมชาติไปบ้างแต่ก็ยังคงใช้ท่าทางธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ท่ารำ และเลือกใช้ได้เหมาะสมบ่งบอกความหมายได้ถูกต้อง เช่น หากต้องการบ่งบอกถึงบุคคลอื่นก็จะชี้ไป เป็นต้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าท่ารำเกิดจากการเลียนแบบท่าทางธรรมชาติ
ความหมายนาฏศิลป์
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของนาฏศิลป์และ ทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์?

องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความงดงาม อ่อนช้อย และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทที่มีความงดงามนั้นจะต้องมีองค์ประกอบนาศิลป์ที่ช่วยให้การแสดงมีความงดงามและสมบูรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทนาฏศิลป์ไทย?

นาฎศิลป์ของไทย แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่ ๆ 4 ประเภท คือ – การแสดงโขน – การแสดงละคร – การแสดงรำและระบำ – การแสดงพื้นเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละคร?

ประเภทของละครไทยในแต่ละสมัย ละครไทยมี 3 ประเภท คือ 1) ละครแบบดั้งเดิม เป็นละครรำเก่าแก่ที่สุด กำเนิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน 2) ละครแบบปรับปรุง เป็นการนำละครรำแบบดั้งเดิมมาพัฒนาปรับปรุง เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 5 และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ ละครดึกดำบรรพ์ ละครพันทาง ละครเสภา 3) ละครสมัยใหม่ เป็นละครที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 5 จนมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ ละครร้อง ละครพูด ละครอิงประวัติศาสตร์ ละครเพลง ละครเวที ละครวิทยุ และละครโทรทัศน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
3.82 (11 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1027 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ชอบมากค่ะ

.....

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.แบบเรียนรายวิชา ศ21101
 • 2.สื่อวีดีทัศน์
 • 3.รูปภาพประกอบการแสดง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1