5.00(1)

ศ21101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

หลักสูตรรายวิชา

  • ศึกษาการเขียน อ่าน ร้อง โน้ตสากล จัดประเภทของวงดนตรีสากล ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมที่ต่างกันแสดงความคิดเห็นต่ออารมณ์ของบทเพลง บรรยายอารมณ์ ความรู้สึก ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี นำเสนอบทเพลงที่ตนเองสนใจและอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก?

ในสมัยโบราณมนุษย์มีการนำสิ่งต่างๆที่หาได้ตามธรรมชาติ มาเคาะ มาเป่า จึงทำให้เกิดเป็นเสียง และเมื่อมีงานรื่นเริง ก็จะใช้การตีเกราะ เคาะไม้ เป็นจังหวะประกอบการเต้นรำ ต่อมามีการนำเขาสัตว์ เช่น เขาวัว เขาควาย มาบรรเลงประกอบในพิธีกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น ตามหลักฐานพบว่าศาสนาศริสต์เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดลักษณะดนตรีทางยุโรป ต่อมาจึงกลายเป็นดนตรีที่ชนทั่วโลกให้การยอมรับ ที่เรียกว่า "ดนตรีสากล"

วิวัฒนาการของดนตรีสากล?

ดนตรีสากลเกิดขึ้นในทวีปยุโรป เป็นดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมาได้มีการประดิษฐ์คำพูดให้มีระดับเสียงต่างๆ จนกลายมาเป็นทำนองเพลง จากนั้นเริ่มมีการนำดนตรีลักษณธดังกล่าวไปเล่นในที่สาธารณะ โดยมีเนื้อร้องกล่าวถึความรัก การรบ ความกล้าหาญ และนิทาน อีกด้านหนึ่งดนตรีเป็นที่นิยมในหมู่กษัตริย์ราชสำนัก ขุนนาง หรือผู้มีฐานะดี ซึ่งจะมีวงดนตรีไว้ประดับบารมีของตน และภายหลังผู้คนทั่วไปก็ให้ความนิยมชื่นชมในดนตรี

องค์ประกอบของดนตรีสากล

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล?

ดนตรีสากลเริ่มมีแบบแผนในสมัยกรีกโบราณ โดยพีทาโกรัส(Pythagoras) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ในระยะแรกจะใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์แบบง่ายๆ เนื่งจากบทเพลงในสมัยนั้นมีทำนองหลักเพียงอย่างเดียว และมีทำนองที่ไม่ยุ่งยาก แต่ในสมัยต่อมาเริ่มนิยมการประสานเสียงแบบง่ายไปสู่การประสานเสียงที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องหาวิธีการบันทึกโน้ตเพลงให้เป็นมาตรฐานแนวเดียวกัน

เครื่องดนตรีสากล?

ปัจจุบันเรามีเครื่องดนตรีสากลหลากหลายสกุล และจำแนกได้หลายประเภท รวมทั้งสามารถนำมาประสมเป็นวงดนตรีสากลได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ การเรียนรู้เรื่องเครื่อง ดนตรีสากลและวงดนตรีสากลจะช่วยทำให้เรามีความรู้ ความเข้าใจดนตรีสากลมากขึ้น เครื่องดนตรี คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้กาเกิดเสียงดนตรีชนิดตางๆ ซึ่งมนษยด้คิดค้นพัฒนาปรับปรุงมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป เครื่องดนตรีสามารถจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเสียงและลักษณะของเครื่องมือ เป็นประเภทต่างๆได้ ๕ ประ เภท

ลักษณะวงดนตรีสากล?

วงดนตรีที่เกิดขึ้นในศตวรรษต้นๆ จนถึงปัจจุบัน จะมีลักษณะการประสมวงที่แตกต่างกันทั้งชนิดเครื่องดนตรีและจำนวนชิ้นในการบรรเลง ความหลากหลายของเครื่องดนตรีและจำนวนผู้เล่น ก่อให้เกิดวงดนตรีตามสมัยนิยม

หลักการขับร้องเพลงสากล?

ในการขับร้องเพลงสากลให้มีคุณภาพนั้น ต้องรู้จักเตรียมตัว และฝึกหัดการร้องเพลงโดยเฉพาะการใช้พลังเสียงมาก เสียงจะได้ไม่ขาดหาย นอกจากนี้โน้ตสากลก็มีความสำคัญสำหรับผู้ขับร้องมาก การขับร้องเพลงจำเป็นต้องหมั่นฝึกซ้อมขับร้องอยู่เสมอ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในการร้องก็จะช่วยให้การร้องเพลงสากลของเรามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้สอน

3.13 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

257 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ชอบมากค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • วิดีโอ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1