4.40(5)

ศ21101 ศิลปะ (ดนตรีไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • อธิบายบทบาท ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
 • ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน
 • เปรียบเทียบเสียงขับร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
 • จัดประเภทของวงดนตรีไทย
 • ขับร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการขับร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย(วีดีโอ)
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนที่ 2 บทบาทและอิทธิพลดนตรีต่อสังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการบำรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (9 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

779 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.4

Total 5 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

ชอบมากค่ะ

ทำบทเรียนได้ดี

...

....

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ใบความรู้
 • PowerPoint
 • วีดีโอ Youtube
 • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1