5.00(1)

ศ21101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลโน้มน้าวอารมณ์ หรือความคิดของผู้ชมใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ การใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์งายๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า และการเคลื่อนไหว ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  การแสดงของท้องถิ่น ละครไทย และละครพื้นบ้าน  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นในการทำงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ  และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร
 • 2.สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
 • 3.เข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า
 • 4.สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
 • 5.แสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
 • 6.แสดงรำวงมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
 • 7.วิเคราะห์การแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์

แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์
1. ความหมาย ความเป็นมานาฏศิลป์ไทย
สื่อประกอบการเรียนรู้ E-book ความหมาย ความเป็นมาของนาฏศิลป์
ใบงาน ความหมาย ความเป็นมาของนาฏศิลป์
2. องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
สื่อประกอบการเรียนรู้ E-book องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
ใบงาน องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
3. ประเภทนาฏศิลป์ไทย
ใบงาน ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
สื่อประกอบการเรียนรู้ E-book ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า?

นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำ ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขน ละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ "นาฏย" หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนรำ เกี่ยวกับการแสดงละคร "ศัพท์" หมายถึง เสียง คำ คำยากที่ต้องแปล เรื่อง เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์?

นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทย เช่น ฟ้อน รำ ระบำ โขน แต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าการแสดงที่แตกต่างกันไป สาเหตุหลักมาจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อ ศาสนา ภาษา นิสัยใจคอของผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละภาค

หน่วยการเรียนรู้ที 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละคร?

ละคร หมายถึง การแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราว เข้าใจว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย เพราะมีวิธีการแสดงและท่ารำที่คล้ายคลึงกับของอินเดีย ทั้งนี้ในสมัยโบราณอินเดียเป็นประเทศที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมสูงมาก และได้เผยแพร่วิทยาการไปยังประเทศต่างๆ เช่น การแพทย์ กฎหมาย อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการละครด้วย ..

หน่วยการเรียนรู้ที 5 ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงละคร?

การผลิตการแสดง                  การผลิตการแสดง ทุกประเภท ทั้งละครเวที  ละครโทรทัศน์  รวมทั้งภาพยนตร์เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีและมีบุคคลหลายฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน เรียกว่า ทีมงาน  สถานที่

หน่วยการเรียนรู้ที 6 แนวทางการจัดการด้านการแสดง

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
5.00 (6 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

986 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เนื้อหา เรื่องราวน่าเรียนมากคุณครูสวยน่าจะใจดีมากๆนะคะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.แบบเรียนรายวิชา ศ21101
 • 2.สื่อE-BOOK
 • 3.รูปภาพประกอบการแสดง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1