5.00(1)

ศ22101 ศิลปะ ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจการนำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานของศิลปินและตนเอง การใช้เทคนิคต่างๆทางทัศนศิลป์มาสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อความหมาย
ทัศนศิลป์กับการสะท้อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย   การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์แต่ละยุคสมัย
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ  รู้และเข้าใจเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีแบบเดี่ยวและเป็นวง ซาบซึ้งถึงอารมณ์เพลงสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของบทเพลง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆในการแสดง เช่น แสง สี เสียง  ฉาก  เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์  หลักและวิธรการสร้างสรรค์การแสดง    การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง เกี่ยวกับความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรม  และลักษณะเฉพาะ

 รหัสตัวชี้วัด
1.1 ม. 2.1, ม. 2.2, ม. 2.3, ม. 2.4  1.2  ม.2.1, ม. 2.2
ศ 2.1 ม. 2.1, ม.2.2, ม.2.3, ม.2.4, ม.2.5   ศ 2.2  ม.2.1
ศ 3.1 ม. 2.1, ม.2.2, ม.2.3   3.2 ม.2.1

รวม    16   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์50:42
แบบทดสอบก่อนเรียน
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

คิดถึงครูค่ะ

เรียน