4.00(8)

ศ22101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ ทั้งนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย  ละครพื้นบ้านหรือมหรสพที่เคยนิยมในอดีต  อธิบายการบูรณาการนาฏศิลป์การแสดงกับศิลปะแขนงอื่น  อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์  ประเมิน  พัฒนาทักษะของตนเองและผู้อื่น

ปรับปรุงและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่มในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสร้างสรรค์การแสดงออกและความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  รวมถึงการเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด  ศ3.1    ม2/1  ม2/2  ม2/3 ,2/4 ,2/5

ศ3.2  ม2/1  ม2/2  ม2/3

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน40h

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

ความหมาย ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
สื่อประกอบการเรียนรู้ E-book ความหมาย ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
สื่อประกอบการเรียนรู้ E-book องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย
สื่อประกอบการเรียนรู้ E-book ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า?

นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์เฉพาะที่ใช้เป็นที่รู้กันในวงการนาฏศิลป์ไทย ส่วนที่เป็นภาษาท่าเป็นการนำท่าทางตามธรรมชาติมาประดิษฐ์ให้อ่อนช้อยสวยงามใช้แทนคำพูดและกริยาอาการต่างๆ

หน่วยที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทย?

การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีความงดงามอ่อนช้อยแตกต่างกันตามลักษณะของการแสดงและภูมิปัญญาของผู้ประดิษบ์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีหลายประเภท แต่เดิมใช้ประกอบในละครเรื่องต่างๆ ภายหลังนำมาแสดงเป็นเอกเทศ บางชุดประดิษฐ์มาโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งการแสดงที่เป็นเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้อง การแต่งกายก็ต้องเหมาะสมกับการแสดงนั้นๆ รำวงมาตรฐาน มีการพัฒนาจากรำโทน แล้วนำมาทำให้เป็นแบบแผนทั้งบทเพลง ท่ารำและการแต่งกาย

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชาเอกศิลปศึกษา วิชาโทคหกรรม
3.73 (11 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

889 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 8 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
2 การให้คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

เนื้อหาดีมากค่ะ น่าสนใจ เข้าใจง่าย👍👍👍👍👍👍

เนื้อหาดีมากค่ะครูเหมาะกับการเรียนออนไลน์ค่ะ

เข้าใช่ท่ารำมากขึ้น

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

สนุกดีนะค่ะ

เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากค่ะ

จะพยายามทำให้ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะ

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน