1.50(2)

ศ23101 ศิลปะ(ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
2. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  • 1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
  • 2. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง
  • 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

องค์ประกอบดนตรีสากล

แบบทดสอบก่อนเรียน
อธิบายเรื่ององค์ประกอบของดนตรี
แบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องดนตรีสากล

วงดนตรีสากล

เกี่ยวกับผู้สอน

2.67 (6 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

601 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

1.5

Total 2 Ratings

5
0 คน
4
0 คน
3
1 คน
2
0 คน
1
0 คน

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

ทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3