4.50(2)

ศ23101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

นักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจ เรื่องประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยสุโขมัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี รวมทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชการที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ อิทธิพลของดนตรี ที่มีต่อมนุษย์และสังคม  ดนตรีกับวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบของดนตรีไทย ความแตกต่างของบทเพลง ดนตรีไทย 4 ภาค  ประเภทของเครื่องดนตรีไทย เทคนิคการสร้างสรรค์งานดนตรี การประพันธ์เพลงอย่างง่าย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์  การจัดการแสดงดนตรีไทยในวาระต่างๆ อีกทั้งยังมีทักษะในการปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น และเพลงพื้นบ้าน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • นักเรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายดนตรีกับวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถประพันธ์เพลงอย่างง่ายได้ตามหลักการประพันธ์เพลง
 • นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

แรกเริ่ม…เดิมที

มาทบทวนความรู้กัน

หน่วยที่ 1 ปฐมบทดนตรีไทย

หน่วยที่ 2 วิถีในดนตรีสู่ชีวิต

หน่วยที่ 3 ช่างน่าคิดเรียนรู้องค์ประกอบ

หน่วยที่ 4 หาคำตอบความแตกต่างดนตรี 4 ภาค

หน่วยที่ 5 ร่วมกันสร้างสรรค์เพลงในชีวี

หน่วยที่ 6 เพลินฤดีกับดนตรีและการแสดง

หน่วยที่ 7 ไม่เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ขับเพลงไทย

แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปัจจุบัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
4.40 (5 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

261 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ทำบทเรียนออนไลน์ได้ดีมาก

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • วีดีโอ
 • PowerPoint
 • Youtube
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • บทเพลงประกอบบทเรียนออนไลน์จากวงกอไผ่ และวงราชาวดี โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 • racha1-online.school

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3