4.00(2)

ศ23101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

  • ศึกษาความหมาย ประเภทของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ตลอดจนไปถึงศึกษารูปแบบ ลักษณะ เทคนิควิธีการของศิลปินแต่ละแขนง เพื่อประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง และวิเคราะห์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • รู้จัก เข้าใจ สามารถวิเคราะห์และบรรยายสิ่งแวดล้อม การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ และวิเคราะห์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
  • มีทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ถูกวิธี
  • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (Visual art)24:04
จิตรกรรม (Painting)8:00
ประติมากรรม (Sculpture)6:42
ภาพพิมพ์ (Printing)19:58
สื่อผสม (Mixed media)5:15
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์
(สำรอง) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการใช้สีโปสเตอร์

แบบประเมินหลังเรียน ศ23101

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.20 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

851 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ยอดเยี่ยมค่ะ

ทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี

เรียน