3.67(3)

ศ31101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

1.   เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท

2.   จำแนกประเภทและรูปแบบของ วงดนตรีทั้งไทยและสากล

3.   อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน

4.   วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท
  • 2.   จำแนกประเภทและรูปแบบของ วงดนตรีทั้งไทยและสากล
  • 3.   อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
  • 4.   วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 เครื่องดนตรีสากล

แบบทดสอบก่อนเรียน
เครื่องดนตรีสากล6:49
แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 วงดนตรีสากล

บทที่ 3 ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก

เกี่ยวกับผู้สอน

2.67 (6 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

601 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.7

Total 3 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
2 การให้คะแนน
2
0 คน
1
0 คน

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

ชอบมากค่ะ

ทำบทเรียนได้ดี พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4