4.33(3)

ศ31101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

การศึกษาและเรียนรู้เพื่อความเข้าใจเรื่องหลักการประสมวงดนตรีไทย การนำเครื่องดนตรีมาประกอบเป็นวง มาตรฐานการประสมวงดนตรีไทย ลักษณะและวิธีการจำแนกวงดนตรีแต่ละประเภท วิธีบรรเลงแต่ละเครื่องมือและหน้าที่การบรรเลงในวงดนตรี การฝึกฟังดนตรีไทยที่บรรเลงบทเพลงต่างๆ กัน โอกาสในการใช้วงดนตรี ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย หลักการใช้วงดนตรีแต่ละประเภท เพื่อบรรเลงในงานหรือประกอบพิธี  การศึกษาเรื่องประเภทและรูปแบบของเพลงไทย การศึกษายุคสมัยของดนตรีไทย และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติครูดนตรีไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ๑.เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท
  • ๒.จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย
  • ๓.อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทย
  • ๔.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประศาสตร์ดนตรีไทย

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประสมเสียง สำเนียงไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ประสมวงดนตรีไทย
ใบความรู้การฟังดนตรีไทย
การผสมวงดนตรีไทย (วีดีโอ)38:20
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่2 ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่3 เพลงไทยไพเราะ

หน่วยการเรียนรู้ที่4 ยุคสมัยของดนตรีไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (9 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

781 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.3

Total 3 Ratings

5
1 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

ชอบมากค่ะ

ทำบทเรียนออนไลน์ได้ดีมาก

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบความรู้
  • Video YouTube
  • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๔/๑ ๔/๒ ๔/๓ ๔/๖ ๔/๗