1.50(2)

ศ32101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

  • ศึกษาความหมาย ประเภทของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ตลอดจนไปถึงศึกษารูปแบบ ลักษณะ เทคนิควิธีการของศิลปินแต่ละแขนง เพื่อประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง และวิเคราะห์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • มีทักษะการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ถูกวิธี
  • รู้จัก เข้าใจ สามารถวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของตนเอง ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ และวิเคราะห์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์
ลักษณะและรูปแบบงานทัศนศิลป์18:14
ทัศนศิลป์ (Visual art)9:49
วิจิตรศิลป์ (Fine art)17:54
ประยุกต์ศิลป์ (Applied art)8:21
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานทัศนศิลป์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์
(สำรอง) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบศิลป์

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ศ32101

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.20 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

913 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

1.5

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

ให้ค่อยพัฒนาให้ดียิ่ง ๆขึ้น

เรียน