0(0)

ศ32101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ  กระบวนการที่สูงขึ้น  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ศึกษาเพื่อจำแนกประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล และอธิบายเหตุการณ์ที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลตามความชอบได้
ศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ  สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศในยุคสมัยต่างๆ

1.1      ม 5/3,ม 5/4, ม. 5/6 , ม. 5/7 1.2   ม.5/1   2.1   ม.5/3 , ม. 5/6  2.2 ม. 5/4
3.1 ม. 5/2, ม. 5/4  3.2 ม. 5/2
รวม   11   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายทัศนศิลป์

ความหมายของทัศนศิลป์
ขอบข่ายของงานทัศนศิลป์
องค์ประกอบสำคัญของงานจิตรกรรม
Basic Drawing วาดเส้นพื้นฐาน8:00
แสงเงาในการวาดภาพ11:45
งานวาดเส้น
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์งานศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สีน้ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิจารณ์งานศิลป์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

440 ผู้เรียน

เรียน