5.00(1)

ศ32102 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ  กระบวนการที่สูงขึ้น  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ศึกษาเพื่อจำแนกประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล และอธิบายเหตุการณ์ที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลตามความชอบได้
ศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ  สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศในยุคสมัยต่างๆ

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์คืออะไร1:01
ประเภทของงานทัศนศิลป์17:54
วิจิตรศิลป์ กับ ประยุกต์ศิลป์ ต่างกันอย่างไร8:21
รูปแบบเนื้อหางานทัศนศิลป์18:14
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบ

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ศ32102

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.20 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

913 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

น่าเรียนมากค่ะ ชอบ

เรียน