3.00(3)

ศ33101 ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

  1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  นาฏศิลป์มาตรฐาน รำวงและ นาฏศิลป์พื้นเมือง  ใช้ร่างกาย เสียงและภาษาในการสื่อความหมาย  ฝึกทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง  ใช้สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะทุกสาระ มาวิเคราะห์ประดิษฐ์ท่ารำรวมทั้งการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อบ่งบอกค่านิยม  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครได้
  • 2. วิเคราะห์แก่นของนาฏศิลป์จากความงามและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยได้
  • 3. แสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 1ชุด
  • 4. รำวงมาตรฐานได้ อย่างน้อย 2 เพลง
  • 5. บรรยายและแสดงนาฏศิลปืพื้นเมืองได้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย?

การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีรูปแบบที่หลากหลาย มีความงดงามในทางศิลปะหลายแขนงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน https://www.youtube.com/watch?v=CGv4Vvunxfk
คำถามพัฒนาความคิด
ร่างบทเรียน1:44
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย?

นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะตัว แบ่งเป็นประเภทต่างๆคือระบำ รำ ฟ้อน โขน ละคร ซึ่งการแสดงแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รำวงมาตรฐาน?

blob:https://www.youtube.com/c2af83ff-5abf-48b0-83ca-5f17e100d669

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงพื้นเมือง?

https://youtu.be/5EHMNDEVL0Q

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

วิชาเอกศิลปศึกษา วิชาโทคหกรรม
3.73 (11 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

889 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 3 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

จะพยายามทำบทเรียนให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ

ทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียนนาฏศิลป์๔-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  • บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด
  • ผู้เรียบเรียง ธิดารัตน์ ภาคีรักษ์

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6