0(0)

สังคมศึกษาพื้นฐาน ส32101

หลักสูตรรายวิชา

ส 32101  สังคมศึกษา 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5             ภาคเรียนที่  1     เวลา  40   ชั่วโมง      จำนวน   1.0    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————

ศึกษา   วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการสอน   และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4   การดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก ชาดก   เรื่องเล่า และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก   และการเผยแผ่   หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ     หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญ   รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาและหลักการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หลักอริยสัจ 4   กระบวนการศึกษาค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   นำความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาสืบค้นแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่   กระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีความสุข  เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ์  เกิดความศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย  สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ตลอดจนนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป     และสามารถวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและแนวทาง การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สารบัญรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

390 ผู้เรียน

เรียน