5.00(3)

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ  ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์    รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน  รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถทางภูมิศาสตร์   กระบวนการทางภูมิศาสตร์   ทักษะทางภูมิศาสตร์  และมีทักษะในศตวรรษที่  21  ด้านการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ   ภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 

 

 

ตัวชี้วัด

5.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

5.2     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4

รวม  7  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 10
-Power Point เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก
-Power Point เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก 2
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-การอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์
-ศึกษาแผนที่โลก
-วันและเวลาโลก
-การเปรียบเทียบวันและเวลาของโลก
ใบงานเรื่องเครื่องทางภูมิศาสตร์และการแบ่งแขตเวลาของโลก
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ข้อมูลผู้เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่10
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ทวีปเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

เกี่ยวกับผู้สอน

3.83 (6 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1269 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 3 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดีมากค่ะ #ครูน่ารัก

ดีมาก แถมครูก็น่ารัก~

"หัวใจไม่ว่าง" เพราะมี "เธอ" คนข้างๆ จองแล้ว

เรียน