3.00(1)

สังคมศึกษา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สื่อประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1.1 สังคายนา
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1.3 การพัฒนาตนและครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก?

เรื่องที่ 1 พุทธประวัติ เรื่องที่ 2ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่าง เรื่องที่ 3 ชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา?

3 สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1) พระรัตนตรัย - พุทธคุณ 9 2) อริยสัจ 4 - ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ 5 : ธาตุ 4 - สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม : ความหมายและคุณค่า : อบายมุข 6 - นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 (กายิก เจตสิก) : คิหิสุข - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : ไตรสิกขา : กรรมฐาน 2 : ปธาน 4 : โกศล 3 : มงคล 38  ไม่คบคนพาล  คบบัณฑิต  บูชาผู้ควรบูชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต?

- ยํ เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น - อตฺตนา โจทยตฺตานํ : จงเตือนตนด้วยตนเอง - นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า - ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้

วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ?

เรื่องที่ 1 : บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เรื่องที่ 2 : การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เรื่องที่ 3 : การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

วิชาสังคมศึกาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย?

เรื่องที่ 1 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่ 2 : อำนาจอธิปไตย เรื่องที่ 3 : แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล?

เรื่องที่ 1 : กฎหมายคุ้มครองเด็ก เรื่องที่ 2 : กฎหมายการศึกษา เรื่องที่ 3 : กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?

เรื่องที่ 1 : ความรู้ทั่วไป และที่มาของวัฒนธรรมไทย เรื่องที่ 2 : ลักษณะของวัฒนธรรมไทย เรื่องที่ 3 : ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องที่ 4 : วัฒนธรรมกับปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

836 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ค่อยๆพัฒนาบทเรียนถัดๆไปนะคะ

เรียน