0(0)

สังคมศึกษา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา?

1.แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2.การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 3.ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ใบงาน 1.1 การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา
สื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 19:29
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบสดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก?

เรื่องที่ 1 พุทธประวัติ และชาดก เรื่องที่ 2 พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรม?

เรื่องที่ 1 พระรัตนตรัย เรื่องที่ 2 ขันธ์ 5 : ไตรลักษณ์ เรื่องที่ 3 วัฏฏะ 3 และปปัญจธรรม 3 เรื่องที่ 4 อัตถะ 3 เรื่องที่ 5 มรรคมีองค์ 8 เรื่องที่ 6 ธรรมที่ควรเจริญ เรื่องที่ 7มงคล 38

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

836 ผู้เรียน

เรียน