0(0)

สังคมศึกษา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส 32101  สังคมศึกษา 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5          ภาคเรียนที่  1     เวลา  40   ชั่วโมง    จำนวน   1.0    หน่วยกิต

——————————————————————————————————————

ศึกษา   วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้
การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 การดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก  และการเผยแผ่ หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญ  รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาและหลักการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หลักอริยสัจ 4 กระบวนการศึกษาค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ นำความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาสืบค้นแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  กระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีความสุข เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดความศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย  สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป และสามารถวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและแนวทาง การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รหัสตัวชี้วัด

ส  1.1  ม.4-6/2, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 21

ส  1.2  ม.4-6/1, 2, 4

ส  5.2  ม.4-6/1, 2, 4

 

รวม   14   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ

ร่างบทเรียน
ร่างบทเรียน20:32
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง พุทธจริยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระรัตนตรัยและพุทธศาสนสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พุทธสาวก สาวิกา ชาวพุทธตัวอย่างและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พระไตรปิฏก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ธรรมะเพื่อสันติภาพของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง หลักธรรม ที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.95 ปริญญาตรี พธม. พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.88
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

183 ผู้เรียน

เรียน