0(0)

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

อธิบาย วิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ระบบผิวหนัง
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค ปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การฝึกทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา การเสนอแนวทาง การสรุปความสำคัญ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน พ 1.1 ตัวชี้วัด ม 4/1 , ม. 4/2
มาตรฐาน พ 2.1 ตัวชี้วัด ม 4/1 , ม. 4/2
รวม 4 ตัวชี้วัด
1.อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
3. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
4. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ
  • 2. เพื่อให้นักเรียนวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
  • และบุคคลในครอบครัว
  • 3. เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
  • 4. เพื่อให้นั

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา

การทำงานระบบใหญ่ๆ 3 ระบบ
ระบบโครงกระดูก
ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบผิวหนัง
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพศกับวัฒนธรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สื่อโฆษณากับสุขภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1183 ผู้เรียน

เรียน